Mr. S.J. Daniels

Alcohol-zaken – BTW-zaken – Economische delicten – Fraude – Onder toezichtstellingen en Uithuisplaatsingen – Rijbewijs terugvorderen – Strafrecht – Verkeersdelicten

Economisch strafrecht

Het economisch strafrecht is onder meer geregeld in de wet econimische delichten.

Het is de fiod die de verhoren en het opsporingsonderzoek doet.

Indien de zaak niet door de officier van justitie geschikt wordt middels bijvoorbeeld het opleggen van een geldboete komt de verdachte voor bij de economische politierechter.

Het type misdrijven waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld belasingontduiking en douanedelicten.

Ook in dit soort zaken kan ons kantoor U pro deo bij staan.

Financieel Strafrect

Indien U wordt verhoord of aangehouden terzake een strafbaar feit dat betrekking heeft op financieel strafrecht moet U denken aan verdenking terzake handelen met voorkennis, witwassen, valsheid in geschrifte.

Het is raadzaam – zodra U het vermoeden heeft dat U als verdachte aangemerkt zou kunnen worden cq dat al bent – direct ons kantoor in te schakelen.

Wij treden ook pro deo voor U op.

Fiscaal Strafrecht

IDe fiscale opsporings – en inlichtendienst is belast met het opsporen van strafrechtelijk overtredingen van diverse belastingwetten.

Bij fiscaal strafrecht dient gedacht te worden aan bijvoorbeeld vermeende fiscale fraude,valsheid in geschrifte ( belastingontduiking)of overtreding van de BTW regels.

Het is raadzaam indien er discussie met de belastingdienst/fiod is direct een advocaat te raadplegen, die wellicht verdere ellende en kosten kan voorkomen.

Wij kunnen U ook pro deo terzijde staan.

Verkeersrecht

Indien U gedagvaard wordt terzake overtreding van de wegenverkeerswet staat U in de regel terecht bij de politierechter.

Indien de door U gepleegde overtreding van de wegenverkeerswet zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft zal de meervoudige strafkamer van de rechtbank zich over de zaak buigen.

Voorbeelden van overtredingen van de wegenverkeerswet zijn het doorrijden na aanrijding, het rijden onderinvloed van alcohol of verdovende middelen.

De straffen die o.a. opgelegd worden kunnen verschillen van al dan niet voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid,geldboete, verbeurdverklaring van het motorvoertuigen en gevangenisstraf.

U loopt bij een dergelijk delict dus de kans dat U uw rijbewijs dient in te leveren.

Vaak is het mogelijk dit te voorkomen dan wel dit terug te vragen aan justitie.

Strafrecht

Een persoon die ervan wordt verdacht een overtreding of een misdrijf te hebben gepleegd, krijgt te maken met het strafrecht.

Bijzonder aan het strafrecht is dat het nooit alleen een zaak is tussen een dader en een slachtoffer. Het is altijd een zaak tussen de dader en de samenleving. In een strafzaak staan daarom niet de verdachte en het slachtoffer tegenover elkaar, maar de verdachte en het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie treedt op namens de samenleving.

Licht strafbare feiten, zoals het rijden door rood licht, heten overtredingen. Deze zaken behandelt de kantonrechter. Andere strafbare feiten, zoals drugshandel, diefstal of moord, zijn misdrijven. Deze worden behandeld door de strafrechter van de rechtbank.

Alle strafbare feiten staan in wetten. Voorbeelden zijn het Wetboek van Strafrecht, de Wet Economische Delicten, de Opiumwet en de Wegenverkeerswet. Het is onmogelijk te worden veroordeeld voor een feit dat niet strafbaar is op het moment dat het wordt gepleegd.

Onder toezicht stelling en/of uithuisplaatsing

Indien je minderjarige kind onder toezicht wordt gesteld is dat een grote inbreuk op het gezinsleven en de verhouding ouder kind. Het is de Raad voor de Kinderbescherming die een dergelijk verzoek bij de kinderrechter kan indienen indien zij van mening is dat een goede ontwikkeling van de minderjarige wordt bedreigd door de thuissituatie. Over het algemeen wordt een dergelijk verzoek pas ingediend indien hulp aan de betreffende ouders in het vrijwillig kader niet heeft geholpen.

Het is dan zaak bij de Kinderrechter gemotiveerd verweer te voeren. Het resultaat kan dan zijn dat deze het verzoek afwist danwel voor een korte periode toewijst.

Een uithuisplaatsing door de Kinderrechter is iets dat veel verder gaat. Naast de onder toezichtstelling beslist de Kinderrechter dan dat de situatie bij de minderjarige thuis dusdanig bedreigend is voor een ongestoorde geestelijk en lichamelijk ontwikkeling voor de minderjarige dat uithuisplaatsing aan de orde is. De minderjarige kan dan terechtkomen in een pleeggezin dan wel in een gezinsvervangend tehuis. Het kan een optie zijn om de Kinderrechter te verzoeken de minderjarige te plaatsen in het gezien van een familielid dan wel bij goede vrienden. Dit heet een netwerkplaatsing.